Appels à contributionsBibliographies/LiensCommunautés AfricainesCoopération Israel-AfriqueDossiers accessible à tousFiches biographiques

LEBN EYBIK

A goy, a söyne-Yisroel, hot a mol gezogt tsu a idn: »Ich hob gehert zogn, az ven a goy shtarbt, geyt banem di n’shome araus durch’n noz hintn. « Un er hot gemeynt, az her hot do dem idn midöye vi gut arayngezogt. Ober der id iz geblibn gants ruig un hot geentgert : »Nu meyle, du bisstoch a gelernter mentsh, misstome az du zogsst, veysst doch; un es iz doch noch alemen a naturzach,_efsher iz dos azöy, vi du zogsst; nor ö az take öyber, hob ich far dir an eytse, az mir zoln beyde lebn eybik. « Fregt der goy : « Viazöy ? » Macht der id : « Ruk arayn dayn noz in mayn dos, veln unzere beyde n’sholes nit kenen araussgeyn. »

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.